Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EZWA – Consultancy

Versie geldig vanaf: 01 september 2018

Artikel 1. Definities
1.1 EZWA – Consultancy: de eenmanszaak EZWA – Consultancy, statutair gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67818021.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EZWA – Consultancy een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Diensten: alle diensten die EZWA – Consultancy voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites alsmede het ontwikkelen van grafische ontwerpen, huisstijlen en Producten. 
1.5 Producten: alle producten die EZWA – Consultancy aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden (CMS), applicaties en toepassingen.
1.6 Diensten: alle diensten die EZWA – Consultancy voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan het leveren van webhosting en domeinregistratie.
1.7 Webhosting: opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden via door EZWA – Consultancy beheerde internetservers. 
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen EZWA – Consultancy en Opdrachtgever krachtens welke EZWA – Consultancy de Dienst zal uitvoeren.
1.9 Website: www.ezwa-consultancy.com

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door EZWA – Consultancy gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met EZWA – Consultancy verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van EZWA – Consultancy en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EZWA – Consultancy en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Offertes van EZWA – Consultancy zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 EZWA – Consultancy zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3 Door EZWA – Consultancy verzonden offertes zijn vrijblijvend en zijn veertien dagen geldig na ontvangst door de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3.4 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft EZWA – Consultancy het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk
4.1 Indien EZWA – Consultancy, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is EZWA – Consultancy gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die EZWA – Consultancy in rekening wenst te brengen, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door EZWA – Consultancy uitgevoerde werk te vergoeden.
4.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en EZWA – Consultancy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.3 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met EZWA – Consultancy wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. 
4.4 Een Overeenkomst komst tot stand vanaf het moment dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan EZWA – Consultancy verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.5 Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.6 Na het tot stand komen van een Overeenkomst, zal EZWA – Consultancy binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de Diensten.
4.7 EZWA – Consultancy heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorgerekend.

Artikel 5. Webhosting
5.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) EZWA – Consultancy die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:

 • inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
 • smadelijk;
 • bedreigend;
 • beledigend;
 • racistisch;
 • haatzaaiend;
 • discriminerend is;
 • porno of kinderporno bevat;
 • de privacy van derden schendt een;
 • verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.


5.2 Indien derden menen dat enige informatie van de Opdrachtgever, die valt onder de niet limitatieve opsomming van artikel 5.1, inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal EZWA – Consultancy dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is EZWA – Consultancy gerechtigd al het inbreuk makende materiaal te verwijderen.
5.3 EZWA – Consultancy is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. EZWA – Consultancy is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Opdrachtgever in het kader van een onderzoek.
5.4 Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van EZWA – Consultancy die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 5.1 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is EZWA – Consultancy gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien EZWA – Consultancy op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de Opdrachtgever heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.
5.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.1 is het de Opdrachtgever niet toegestaan spam te versturen vanaf de servers van EZWA – Consultancy. Het is de Opdrachtgever eveneens niet toegestaan om nieuwsbrieven te versturen vanaf de servers van EZWA – Consultancy waarin de ontvanger niet de mogelijkheid wordt geboden zich af te melden voor deze nieuwsbrief.
5.6 De Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De Opdrachtgever zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.
5.7 Het is de Opdrachtgever ten strengste verboden om overige gebruikers van de door EZWA – Consultancy aangeboden Diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van EZWA – Consultancy.
5.8 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst zal EZWA – Consultancy de Opdrachtgever informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is EZWA – Consultancy gerechtigd de Webhosting diensten aan de Opdrachtgever te onderbreken. De Opdrachtgever kan tegen betaling van € 2,50 (zegge: twee euro vijftig) per gigabyte de Webhosting hervatten.
5.9 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst zal EZWA – Consultancy de Opdrachtgever informeren over het maximaal te verbruiken diskruimte op de servers van EZWA – Consultancy. Indien de Opdrachtgever de hoeveelheid te gebruiken diskruimte overschrijdt, zal EZWA – Consultancy de Opdrachtgever dit melden en heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om over te stappen naar een hostingpakket met meer diskruimte.
5.10 De Opdrachtgever gaat in beginsel een Overeenkomst aan voor de periode van minimaal een jaar.
5.11 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd indien de Opdrachtgever hiermee akkoord gaat. Indien de Opdrachtgever niet expliciet aangeeft de overeenkomst te willen voortzetten zal deze automatisch door EZWA – Consultancy worden beëindigd.

Artikel 6. Beschikbaarheid van Webhosting
6.1 EZWA – Consultancy zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door EZWA – Consultancy opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte.
6.2 EZWA – Consultancy is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de Opdrachtgever op de servers van EZWA – Consultancy geplaatst informatie. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om back-ups te maken van de op de servers bij EZWA – Consultancy opgeslagen informatie. EZWA – Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie.
6.3 EZWA – Consultancy spant zich in om te zorgen dat de Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die, direct of indirect, verbonden zijn met de servers van EZWA – Consultancy. EZWA – Consultancy verschaft echter geen enkele garantie dat deze netwerken nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de servers.

Artikel 7. Domeinnaam registratie
7.1 Indien is overeengekomen dat EZWA – Consultancy voor de Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.
7.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. EZWA – Consultancy vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
7.3 De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van EZWA – Consultancy, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
7.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart EZWA – Consultancy tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam EZWA – Consultancy geen bemiddeling heeft verleend

Artikel 8. Rechten en verplichtingen voor EZWA – Consultancy
8.1 EZWA – Consultancy garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
8.2 EZWA – Consultancy spant zich in om de gegevens die EZWA – Consultancy voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 
8.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient EZWA – Consultancy met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
8.4 EZWA – Consultancy is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde Producten. De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin EZWA – Consultancy uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
8.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.4 is EZWA – Consultancy eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de Opdrachtgever te publiceren op de Website van EZWA – Consultancy en/of overige promotionele uitingen van EZWA – Consultancy.

Artikel 9. Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever
9.1 De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
9.2 De Opdrachtgever dient EZWA – Consultancy te voorzien van alle juiste gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is in ieder geval verplicht EZWA – Consultancy onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar EZWA – Consultancy om verzoekt.
9.3 Indien in uitzondering op artikel 9.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EZWA – Consultancy zijn verstrekt, heeft EZWA – Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.4 De Opdrachtgever stelt EZWA – Consultancy steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
9.5 Bij klachten over de door EZWA – Consultancy geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan EZWA – Consultancy binnen zeven dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart EZWA – Consultancy één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.
9.6 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 9.2 die EZWA – Consultancy nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is EZWA – Consultancy niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 10. Levering
10.1 De door EZWA – Consultancy te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door EZWA – Consultancy opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van EZWA – Consultancy zijn zoals bepaald in artikel 9.2, waarna EZWA – Consultancy zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.
10.2 Een door EZWA – Consultancy vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt EZWA – Consultancy niet van rechtswege in verzuim. 
10.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien EZWA – Consultancy, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 
10.4 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door EZWA – Consultancy mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 9.2. 
10.5 Aan de leveringsplicht van EZWA – Consultancy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door EZWA – Consultancy geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 11. Betaling
11.1 Alle door EZWA – Consultancy verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
11.3 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
11.5 In bovenstaande gevallen heeft EZWA – Consultancy voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
11.6 De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat EZWA – Consultancy elektronisch factureert.
11.7 De Opdrachtgever kan bezwaren tegen de door EZWA – Consultancy verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan EZWA – Consultancy kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal EZWA – Consultancy een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Artikel 12. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij EZWA – Consultancy. EZWA – Consultancy verleent de Opdrachtgever het recht om de Producten voor onbepaalde tijd te gebruiken met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 13.
12.2 De door EZWA – Consultancy geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3 De inhoud van de Website ( ezwa-consultancy.com), waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van EZWA – Consultancy en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van EZWA – Consultancy. 
12.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door EZWA – Consultancy ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van EZWA – Consultancy.
12.5 Alle door de Opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door EZWA – Consultancy geleverde Producten blijven eigendom van de Opdrachtgever.
12.6 EZWA – Consultancy is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de Opdrachtgever op de servers van EZWA – Consultancy plaatst. Indien de door Opdrachtgever geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de Opdrachtgever EZWA – Consultancy vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van Opdrachtgever.

Artikel. 13 Licentie
13.1 De aan de Opdrachtgever verstrekte Producten worden verstrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De licentie kan alleen worden afgenomen in combinatie met door EZWA – Consultancy geleverde webhosting diensten.
13.2 De licentie betreft een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de door EZWA – Consultancy beschikbaar gestelde Producten.
13.3 De licentie wordt afgenomen voor een minimale termijn van één jaar. Deze termijn wordt telkenmale verlengd met een periode gelijk aan de betaaltermijn, tenzij de Opdrachtgever EZWA – Consultancy één maand voor het ingaan van de nieuwe termijn aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de Producten.
13.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Producten aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren. Hetgeen bepaald in artikel 12.5 is van overeenkomstige toepassing.
13.5 De door EZWA – Consultancy geschreven CMS systemen blijven te allen tijden eigendom van EZWA – Consultancy.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 Iedere overeenkomst tussen EZWA – Consultancy en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. EZWA – Consultancy kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
14.2 Indien EZWA – Consultancy onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 14.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever. 
14.3 In aanvulling op artikel 14.2 is EZWA – Consultancy dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EZWA – Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan EZWA – Consultancy toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.


14.4 EZWA – Consultancy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door EZWA – Consultancy geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van EZWA – Consultancy.
14.5 EZWA – Consultancy is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
14.6 Indien EZWA – Consultancy Webhosting diensten faciliteert, is Opdrachtgever altijd zelf verantwoordelijk voor het maken back-ups van informatie/content.
14.7 Opdrachtgever vrijwaart EZWA – Consultancy van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.
14.8 Wanneer EZWA – Consultancy onverhoopt hetgeen bepaalt in lid 9.4 en 9.5 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van datagegevens, is EZWA – Consultancy hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is EZWA – Consultancy slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.
14.9 Opdrachtgever vrijwaart EZWA – Consultancy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van EZWA – Consultancy. 
14.10 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. EZWA – Consultancy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. EZWA – Consultancy is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 15. Onderbreking van de Diensten en overmacht
15.1 Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is EZWA – Consultancy gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de Opdrachtgever) tijdelijk buiten gebruik te stellen. EZWA – Consultancy is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.
15.2 EZWA – Consultancy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 30 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
15.3 EZWA – Consultancy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar EZWA – Consultancy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. EZWA – Consultancy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie EZWA – Consultancy een overeenkomst is aangegaan.
15.4 Naast het bepaalde in lid 10.4 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 16 Duur overeenkomst en beëindiging
16.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
16.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
16.3 Beide partijen, zowel Opdrachtgever als EZWA – Consultancy, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
16.4 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.3 kan EZWA – Consultancy de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met EZWA – Consultancy voortvloeiende verplichting;
 • Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van EZWA – Consultancy;
 • Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.


EZWA – Consultancy zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 16.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
16.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.3 en 16.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die EZWA – Consultancy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
16.6 EZWA – Consultancy behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien EZWA – Consultancy overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij Opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat Opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 17. Conformiteit
17.1 EZWA – Consultancy zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en EZWA – Consultancy in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
17.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 17.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van EZWA – Consultancy worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van EZWA – Consultancy aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van EZWA – Consultancy.
17.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door EZWA – Consultancy te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van EZWA – Consultancy, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 18. Overige bepalingen en toepasselijk recht
18.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EZWA – Consultancy en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
18.2 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor EZWA – Consultancy alleen bindend indien en voor zover deze door EZWA – Consultancy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
18.3 Indien EZWA – Consultancy op eigen initiatief ten gunste van de Opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.
18.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
18.5 Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien EZWA – Consultancy hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
18.6 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EZWA – Consultancy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
18.7 De Opdrachtgever en EZWA – Consultancy zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter
18.8 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen EZWA – Consultancy en de Opdrachtgever.